Joomla Blog Template by Web Tutorial

HCL NR.45/31.05.2007

Publicat: Sâmbătă, 16 Iunie 2007
 


HOTĂRÂREA NR. 45

Din 31.05.2007


Consiliul local al comunei Şiria, având în vedere:

- proiectul de hotarare nr. 30 înaintat de dl. Priescu Marcel în calitate consilier local;

  • raportul de specialitate nr. 5085/30,05,2007 al secretarului comunei Şiria;

  • raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Şiria;

  • devizul estimativ al lucrărilor;

  • prevederile art. 36, alin.2, lit.d şi alin.6, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată


În temeiul art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei

publice locale republicată, cu 9 voturi pentruHOTĂRĂŞTE :ART.1. Se aprobă efectuarea lucrărilor de reparaţii capitale la Biserica Ortodoxă nr. 2 Şiria.

ART.2. Suma de 371.383,06 lei necesară pentru efectuarea reparaţiilor se va aloca de la bugetul de stat prin Ministerul Culturii şi Cultelor.

ART.3 Lucrarea se va contracta în conformitate cu prevederile OUG 34/2006, cu modificările ulterioare. 

ART.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredinţează primarul comunei Şiria, se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu:

  • Prefectura jud. Arad

  • Primarul comunei Şiria. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Scorţar Gheorghe

 

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

 Cj Sârb Gabriela